Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar

Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar

MACARİSTAN SEFERİ


NEDENLERİ


· Macaristan'ın Balkanlardaki milletleri Osmanlılara karşı kışkırtması.
· Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken'e güvenen Macaristan'ın Osmanlılara vermesi gereken vergiyi yollamaması.
· Osmanlıların gönderdiği elçinin Macarlar tarafından öldürülmesi.

Kanuni önce Tuna yoluyla Belgrat üzerine bir donanma gönderdi. Arkasından, bir ordu ile Macaristan'a girdi. (1521)

Belgrat'ın alınmasından sonra dolaylarındaki bazı kaleler de (Karlofça, Salankamen, Ösek) alındı. Belgrat, bundan sonra Avrupa'ya yapılan seferlerin önemli bir üstü oldu.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI (1526)


NEDENLERİ


· Macar Kralının Osmanlılara karşı Şarlken'den ve Avusturya Arşidükası'ndan destek sağlayarak bir cephe oluşturması.
· Şarlken'e esir düşen Fransa Kralı I. Fransuva'nın.

Kanuni'den yardım istemesi.
· Kanuni'nin Fransuva'yı yanına çekerek Avrupa.

Hristiyan birliğini parçalamak istemesi.

SONUÇLARI

· Kanuni Mohaç Ovası'nda Macar Ordusunun ağır bir yenilgiye uğratarak Macaristan'ın başkenti Budin'e (Budapeşte) girdi.
· Macaristanın bir bölümü doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'ne bağlandı.
· Bir kısmında ise Osmanlı Devleti'ne bağlı Erdel Beyliği kuruldu.
(Böylece, Osmanlı Devleti ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu arasında tampon bir bölge oluştu)

I. VİYANA KUŞATMASI (1529)

· Osmanlı müttefiki Yanoş'un krallığını istemeyen Macar soyluları, Avusturya Arşidükası Ferdinand'ın yardımını istediler.
· Bunun üzerine Ferdinand Yanoş'a savaş açarak Budin'e girdi.
· Kanuni tekrar Macaristan seferine çıkmak zorunda kaldı. Budin'i geri aldı. Yanoş'u tekrar Macar krallık tahtına oturttu.
· Kanuni, Ferdinant'la bir meydan savaşı yapmak istiyordu. Bu nedenle Ferdinand'ı izlemeye karar verdi.
· Viyana önlerine geldi. Kenti derhal kuşattıysa da çok iyi korunmuş olan Viyana'yı almadı.

ALMAN SEFERİ

Viyana seferinden sonra Ferdinand bir yandan İstanbul'a elçiler göndererek Macar Kralı olarak tanınmasını istedi, isteği kabul edilmeyince Budin'i kuşattı.

Bunun üzerine Kanuni tekrar sefere çıktı. Budin'i kurtardı.

Ferdinand, Andrea Dorya aracılıyla Akdeniz'de bazı girişimlerde bulunduysa da bir sonuç elde edemedi ve Osmanlıdan barış istemek zorunda kaldı.

İSTANBUL ANTLAŞMASI (1533)

· Ferdinand, Kanuni'nin üstünlüğünü kabul etti. Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı.
· Ferdinand, Macar topraklarından elinde kalan yerler için yıllık vergi vermeyi kabul etti.
· Ferdinand, Yanoş'un Macar krallığını tanıdı.
· Barış süresi Avusturya'nın arzusuna bırakıldı.

Kanuni; Ferdinand, barışı bozmadıkça bu antlaşmanın yürürlükte kalacağını bildirdi.

Macarista'nın Osmanlı Ülkesine Katılması Macar Kralı Yanoş öldükten sonra Ferdinand antlaşmayı bozup Macaristan'ı işgal etti.

Bunun üzerine Kanuni Macaristan'a yeni bir sefer yapmak zorunda kaldı.

Sonuçta Macaristan üç parçaya bölündü

1. Bir kısmı doğrudan doğruya Budin Beylerbeyliği adıyla Osmanlı Devleti'ne bağlandı.

2. Bir kısmı Yanoş'un oğluna Erdel Beyliği olarak bırakıldı.

3. Kuzey Macaristan ise Avusturulya'nın elinde kaldı.

1551'de Ferdinand'ın Erdel işlerine karışması üzerine Osmanlı-Avusturya savaşları yeniden başladı. Bu savaşlar Kanuni'nin ölümüne kadar sürdü.

OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ

Osmanlı-Fransız ilişkileri Fransa kralının Kanuni'den yardım istemesiyle başladı.

Kanuni, Fransızları Avrupa birliğinden uzaklaştırmak amacıyla onlarla 1535'te bir dostluk ve ticaret antlaşması imzaladı.

Bu antlaşma ile Fransızlara kapitülasyonlar diye bilinen birçok ticari imtiyazlar verildi.

Kapitülasyonlarla Fransız tüccarlarına gümrük indirimleri vergi ayrıcalıkları ve hukuksal güvenler sağlamıştı.

KAPİTÜLASYONLAR NİÇİN VERİLDİ

Daha önce de I. Murat'tan itibaren yabancı tüccarlara bu tür ayrıcalıklar verilmiş. Fatihte de Venediklilere bazı ticari haklar tanınmıştı.

O dönemde, yabancı tüccarlara bu tür ayrıcalıkların verilmesi son derece olağandı. Kanuni, bu kapitülasyonları vermekle.

· Sönmeye başlayan Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmayı.
· Yabancı tüccarlara ayrıcalıklar tanıyarak onlara Doğu Akdenize çekmeyi amaçlıyordu.

Kapitülasyonlar Nasıl Zararlı Hale Geldi?

Kanuni, Fransızlara bu ayrıcalıkları verirken bu ayrıcalıkların, (Anlaşmayı imzalayan hükümdar sağ kaldığı sürece geçerli olacağım) belitmiştir. Nitekim Fransızlar, her padişah değiştikçe, yeni padişaha ve önemli devlet adamlarına hediyeler vererek bu imtiyazları yeniden aldılar.
(1740)'ta kapitülasyonlar birçok devlete daha verildi ve sürekli hale getirildi.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapının ve dönemin gereği olarak Avrupalılara kapitülâsyonlar vermesinde hiçbir sakınca yoktu. Tersine birçok yarar vardı. Ekonomik yapı değişip ayrıcalık verme politikası artık geçerliliğini kaybedince bu tür uygulamalara baş vuran Avrupa ülkeleri, verdikleri ayrıcalıkları kaldırdılar.

Osmanlılarda ise gelişmeler bunun tersine oldu. Giderek güçlenen Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal ve ekonomik baskınlarını artırdılar. Sonuçta Osmanlı ülkesi Avrupa devletlerine bir açık pazarı haline geldi ve yarı sömürge durumuna düştü.

B-DOĞUDA GELİŞMELER

Şah İsmail'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki en büyük düşmanları olan.
· Alman İmparatoru Şarlken ve.
· Avusturya Arşidükü Ferdinand ile ittifak kurdu.

Bunun üzerine Kanuni, İran üzerine üç sefer düzenledi.
· Birinci seferde Bağdat alındı. (1534)

· İkinci seferde Kanuni'nin Avusturya seferinden yararlanarak Safevilerin ele geçirdiği yerler (Tebris, Nahcivan, Van) geri alındı.
· Üçüncü seferde meydan savaşı yapılacak bir kuvvetle karşılaşılmadı. Erivan, Nahcivan, Karabağ feth edildi.

Bu savaş her iki taraf içinde zararlı oluyordu.

Bunun üzerine İran Şahı elçi göndererek barış istedi.

Amasya Antlaşması (1555)

İranlılarla yapılmış olan bu ilk resmi antlaşmaya göre;
Bağdat, Tebris ve Doğu Anadolu Osmanlılarda kalacaktı.

C-DENİZLERDE GELİŞME

Rodos'un Alınamsı (1522)

Rodos Adası, Akdeniz'in deniz yolları üzerinde önemli bir üs durumundaydı. Burada örgütlenmiş olan Sen Jan Şovalyeleri ticaret gemilerine saldırmaktaydılar. Şarlken ve Ferdinand'ın desteklediği bu korsanlar birilği Osmanlıların Akdeniz'deki ticari çıkarlarını her fırsatta zedeliyorlardı. Kanuni, Rodos üzerine büyük bir donanma gönderdikten başka kendiside büyük bir ordu ile adya geçti. Karada ve denizde çok şiddetli çarpışmalardan sonra şovalyeler adayı boşaltmak zorunda kaldılar. (1522) Şarlken bu şovelyelere Malta Adası'nı vererek onların dağılmalarını önledi.

Akdeniz'de EgemenMücadeleri

Kanuni'nin Avrupa içlerine kadar nüfuz etmesi üzerine Şarlken, Osmanlıları Akdeniz'den vurmak istedi. Osmanlılar o dönemde karada çok kuvvetliydiler. Bu nedenle Şarlken, Kanuni doğrudan doğruya karşı karşıya gelmekten kaçınıtordu. Ancak, Osmanlılar denizde henüz karadaki kadar kuvvetli değildiler.

Şarlken; Venediklileri, Papa'nın güçlerini, İspanya ve Malta şovalyelelerini bir araya getirdi. Bu birlik bir yandan Mora kıyılarına saldırırken öte yandan Osmanlı ticaret gemilerini vuruyordu.

Bu durum karşısında Kanuni, Akdeniz'in ünlü denizcilerden Barboros'u Kaptan-ı Derya'lığa getirdi. Ayrıca kendisine Cezair Beylerbeyliği verdi. Barboros, Adalar Denizi'ndeki hemen hemen bütün adları ele geçirdi. İtalya ve İspanya kıyılarını vurdu, bazı adları aldı.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Akdeniz'deki bu egemenlik mücadelesi kaçınılmaz olarak, büyük bir hesaplaşmaya yol açtı. Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz'in birleşik donanması Preveze Körfezi önlerinde Osmanlı Donanması ile karşı karşıya geldi. Barboros kendisinden üstün olan bu birleşik güce karşı büyük bir zafer kazandı. Zaferin kazanılmasından Turgur, Murat ve Salih reislerin de büyük katkıları oldu. Birleşik Donanmaya da Andrea Dorya komuta ediyordu.

Şiddetli bir deniz savaşından sonra Osmanlılar üstün geldiler.

Sonuçları

1. Venedikliler, Akdeniz'deki ticari çıkarlarını sürdürebilmek için Osmanlılarla anlaşma yolunu seçtiler.

2. Venedikliler ağır bir savaş zarar ödentisi vermeyi kabul ettiler.

3. Bu büyük zafer, Osmanlılar'a Orta Akdeniz'de üstünlük sağladı. Bu üstünlük İnebahtı Savaşı'na (1571) kadar devam etti.

Trablusgarp'ın Fethi ve Cerbe Savaşı 1. Trablusgarp, Malta Şovalyaleri'nin elindeydi. Turgut Reis, burayı kuşatarak ele geçirdi (1551) ve buraya beylerbeyi olarak atandı.

2. Malta Şovalyeleri'nin hazırladığı Haçlı donanması bu sefer, Cerbe adası önlerinde Turgut Reis'in komutasındaki donanmayla çatıştı ve büyük kayıplar verdi. Cerbe Savaşı, Preveze'den sonra kazanılmış en önemli deniz zaferidir.

3. Bu savaştan sonra Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'da Osmanlı üstünlüğü tartışılmaz hale geldi.

Malta Adası'nın Kuşatılması (1565)

Rodos'un alınmasından sonra şovalyeler Malta Adası'na yerleşmişlerdi. Burası hem Osmanlı ticareti hem de Osmanlıların Kuzey Afrika'daki toprakları için bir saldırı üssü haline getirilmişti.

Bunun üzerine Kanuni, adanın alınmasına karar verdi.

Kale kuşatıldı. Ancak çarpışmalar esnasında Turgut Reis'in şehit düşmesi ve adanın alınamayacağının anlaşılması üzerine kuşatmaya son verildi.

HİNT SEFERLERİ

Portekizliler, Ümit Burnu yoluyla Hindistan'a varmışlardı. Daha sonra bu yolu geliştirip tekellerine aldılar ve Müslüman tüccarların ticaretini engellemeye başladılar.

Bunun sonucunda Süveyş, İskenderiye, Basra, Halep, Tripoli ve İran Körfezi'ndeki tıcaret merkezlerinin yolu kapandı. Buralarda büyük bir ticari bunalım başladı.

Osmanlılar buna seyirci kalamazlardı.

Kanuni, saltanatının ilk yıllarında genelde Avrupa'yla ve Akdeniz'e yöneldi. Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki varlığı fazla önemsemedi. Ancak bölgeden günden güne sesler yükselince buraya da yönelmek zorunda kaldı.

Kanuni; Batı Hindistan'daki Gücerat hükümdarından yardım istediği de alınca Hint Seferleri başlatıldı.

Hint seferleri 1538'de başladı ve 15 yıl devam etti.

Hadım Süleyman Paşa (Mısır Valisi), Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis gibi ünlü komutanlar Hindistan'a sırasıyla dört büyük sefer yaptılar.

SONUÇLARI

Bu seferden beklenen sonuç elde edilemedi. Bunun en önemli sebebi Osmanlıların; Hint Okyanus'unda, Portekizlilere karşı güçlü bir donanma oluşturamamaları ve Portekizlilere üstün gelememeleridir. Yardım isteyen Müslümanların Osmanlılara yardım etmemesi de başarısızlıkta etkili olmuştur.

Bu başarısızlığa rağmen

1. Yemen ve Aden alındı.

2. Basra Körfezi ve Kızıldeniz nispeten denetim altına alındı.

3. Arap Yarımadası ve Habeşistan Osmanlı denetimine girdi.

Son Güncelleme : 23.01.2024 03:11:35
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar"
Bunun sadece savaşlar olduğuna emin misiniz çünkü ben emin değilim
Helin . 03.12.2018 18:06:57
CEVAP YAZ
bunlar çok uzun ve sadece savaş değil her şey var çok karmaşık
Taylor . 01.01.2019 19:42:04
CEVAP YAZ
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Bu denli parlak bir dönemde Kanuni Sultan Süleyman birçok isyanıda sağlam otoritesi sayesinde bastırmıştırKanuni Sultan Süleyman, padişahlığının ilk yıllarında bazı iç isyanlarla uğraştı. Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim'in Şam Valisi olar...
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman şiirleri günümüze kadar ulaşmıştır. Kendisi siyasi hayatında gösterdiği başarılar kadar, sanat hayatında da başarılı olmuş bir padişahtır. Osmanlı Devleti'ndeki en fazla şiir yazan padişahlar arasında yer almıştır. Sanat ve ili...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman Han (R. A.) ölümü ve ölümünün gizlenme nedenleri: (6-7 Eylül 1566'da sabaha karşı vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi tahtın altına gizlenmişti.)Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde on üçüncü ve son s...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü; 1566 senesinde hasta bir şekilde 13. Seferi olarak zigetvar üzerine sefer düzenleyerek yola çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi düzenlediği zaman padişahlığının 46 yılında ve 73 yaşındaydı. Zigetvar şehrinin...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir padişah olduğunu sadece sahip olduğu güce değil aynı zamanda zekâsına da borçludur.Bana dildârın cefâsı hoş gelir Nitekim gayre vefâsı hoş gelir.Derdi ile hoş geçer dil dilberin Derd sanma kim devâsı hoş gelir.Za...
Hürrem Sultan
Hürrem Sultan
Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikâhlı eşi ve sonraki padişah olan II. Selim'in annesidir. Doğum adı Alexandra Anastasia Lisowska olan Hürrem Sultan, Avrupa'da Roxelana adıyla tanınır.Hürrem Sultan, zekâsı, entrikaları, cesareti ve ihtisarı...
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Kanuni Sultan Süleyman, yaşı ilerleyince oğullarından hangisinin tahta çıkacağı yönünde bir çekişme başladı. Hürrem Sultan, Kanuni'nin ilk oğlu Şehzade Mustafa'yı devre dışı bırakıp kendi oğullarından birini tahta çıkarmak için bir strateji izlemeye ...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Hürrem Haseki SultanŞehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selimin annesi.Mahidevran Sultan Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa'nın annesi.Gülfem Hatun Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi.Fûl-Dâne Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un a...
Sultan Süleyman Kanunları
Sultan Süleyman Kanunları
Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar koyması nedeniyle değil, var olan kanunları tanzim edip kitaplaştırması neticesinde verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde iğneden ipliğe kadar her şeyin kaydı tutulur, sayımlar çok disiplinli yapılırdı. Bu yas...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Belgrad'ın FethiKanûnî Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan'a hâkim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. Macar Kralı İki...
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman: Tarihçiler ondan bahsederken; Muhteşem Süleyman, Büyük Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman olarak bahsederler. Osmanlı padişahlarının onuncusu, İslam Halifelerinin ikincisidir. Türk tarihçilerin yanı sıra batılı tarihçiler ve dön...
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve seksen dokuzuncu İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleymanolarak da bilinen I. Süleyman, Doğu'da ise halkına gösterdiği adaletli yönetiminden dolayı Kanuni sıfatını alarak...

 

Mimar Sinan
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İmar Çalışmaları
Kanuni Sultan Süleyman Hint Seferleri
Kanuni Sultan Süleyman Malta Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Cebre Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi
Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Hürrem Sultan
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Sultan Süleyman Kanunları
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman
Popüler İçerik
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da başarılar kazanırken, Anadolu'da iç isyanlar baş göstermiş, İran'da ise yıkılan Akkoyunlu devletinin yerine kurulan S...
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
İlk defa 1352 yılında Cenevizlilere verilen Kapitülasyonlar, darülharb kabul edilen yabancı ülke tüccarına Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı v...
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Anadolu'daki iç isyanlarla ve Doğu'da İran Devleti ile uğraşan Kanuni Sultan Süleyman, 1566'da son seferine yine Macaristan üzerine çıktı. Zig...
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman, bunun üzerine Almanya seferine çıktı. Budin'i geri alıp Estergon'a kadar ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Avusturya ve Almanya iç...
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Macaristan'ın Türkler tarafından fethi Avusturya ile Türkleri karşı karşıya getirdi. Mohaç Savaşı'ndan sonra Macaristan bir tampon bölge haline gelmiş...
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Şarlken'in büyük bir tehlike olmaya başladığını gören Kanuni Sultan Süleyman, Fransuva'nın da ısrarı üzerine Şarlken'e karşı savaş açmaya karar verdi....
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan'a h...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sultan Süleyman Kanunları
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Tarih
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tarih
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024